Anna Norvell

Posthuman Portraits

I höstas ärvde jag ett antal ramar i varierande storlek efter min morfar, välgjorda och rejäla, fint hantverk. Vanligtvis brukar jag aldrig rama in mina bilder, men de här var så fina att det kändes fel att inte ta dem i bruk. Kanske kunde jag använda de här ramarna och göra någon slags porträtt? Gå bakvägen och göra bilder till ramarna?

När jag väl hade bestämt mig för att göra porträtt dök titeln upp i huvudet på mig och fastnade där. Posthuman Portraits. Så skulle det vara. Men vad betyder egentligen posthuman? Jag hade mina idéer, men kände att jag behövde lära mig mer om begreppet. Så jag började måla och läsa parallellt. Det jag läste gav mig djupare förståelse och det ledde vidare till nya bilder.

Vissa delar av det jag har läst har varit mer relevanta för projektet än andra. Till exempel posthumanismens kritik av humanismen. Den går ut på att humanismen är uppbyggd med en vit, västerländsk man i centrum och alltid runt en människa. Vad får det för konsekvenser för andra livsformer på planeten? Vilka är det humanismens fina tankar värnar om och vilka lämnas utanför?

Det posthumana kan också handla om risken för total utplåning. Kommer det att kunna existera människor på den här planeten i framtiden? Hur skulle en civilisation som inte är uppbyggd efter dagens ekonomiska system se ut?

En lite annan inriktning som posthumanismen tar upp är tanken att biotekniskt optimerade supermänniskor kommer att förändra synen på vad en människa är för något i grunden. Är det ett hot eller en möjlighet? De här funderingarna är utgångspunkten till de bilder jag har gjort. Jag har valt ut två bilder att skriva några ord om och hoppas att det kan fungera som en ingång till projektet.

Siren´s call

Det är så förförande vackert med de fantastiska, färgsprakande mönster som oljespill på en vattenyta orsakar. Sirenen i titeln syftar både på sirener som ljuder för att varna och på de mytologiska sirener som lockade sjömän i döden. Sirenen på den här bilden ser däremot snarare ut som ett barn än som en förförerska. Barn som är det mest oskyldiga vi kan tänka oss. Så oskyldigt att ett oljeutsläpp plötsligt blev något lekfullt. Vi är som allra lättast att lura när vi vill tro.

Pathfinder

Med lodjursöra, kattögon och robothand är hon den biotekniskt förbättrade människan som kan leda oss in i en ny tidsålder. Stigfinnaren vi kan följa för att ta oss ur det lämmeltåg mot avgrunden vi nu befinner oss i. Hon har sett och hört saker vi bara i vår vildaste fantasi kan föreställa oss. Hon behärskar teknik som används i samspel med sin omgivning, inte på bekostnad av den. Kanske skulle hon dela med sig av sina kunskaper om vi bara kunde komma till ro? Stanna upp, lyssna, få kontakt. Hon är oraklet. Vad säger hon till dig?

Double Bind

En Double Bind kan beskrivas som en konfliktfylld situation ur vilken varje ansträngning att frigöra sig är dömd att misslyckas, individen är fångad i ett tillstånd som den inte kommer ur och alla försök att lösa konflikten kommer automatiskt att slå fel. Begreppet Double Bind kan kopplas till förtryckande omständigheter, motstridiga krav och ouppnåeliga förväntningar i de maktrelationer och värdestrukturer som uppstår i samhället, familjen och subjektet själv.

Projektet Double Bind är ett svenskt/norskt samarbete mellan oss, Anna Norvell och Gisle Utgarden. Vi har känt varandra sedan vi blev antagna på Statens kunstakademi i Oslo 2001 och har också delat ateljé i många år. Nu bor vi långt från varandra, Anna i byn Nyadal i Ångermanland och Gisle i Oslo. Samarbetet upprätthålls därför, förutom med resor mellan Norge och Sverige, även med samtal via Skype.

Vårt samarbete har inget övergripande gemensamt koncept, utan utgår från begreppet Double Bind som en slags ram för diskussioner om aktuella händelser (flyktingkatastrofer, klimathot, jämlikhetsfrågor) och olika politiska och filosofiska teorier. Bilderna som föds ur dessa dialoger är en bearbetning av den traumatiska situation vår Double Bind innebär, som både rör innehållet i bilderna, men också själva samarbetsformen.

Våra arbetsprocesser liknar varandra, foto eller teckning bearbetas digitalt till skisser som sedan printas och ligger till grund för måleri utfört i olja på duk, men uttrycksmässigt skiljer de sig åt. Gisles bilder är ofta abstrakta med ett intresse för form och ligger tematiskt nära olika filosofiska problemställningar. På samma gång förhåller de sig till en slags realism genom att bildobjekten följer grundläggande fysiska lagar som hur ljus faller och bildar skugga, rumsbildning genom atmosfäriska effekter och hur tingen påverkas av tyngdkraften. Annas bilder är figurativa och rör sig innehållsmässigt på ett symboliskt/politiskt område. Hennes målningar refererar för det mesta till någon form av realistiskt universum, men följer ändå en egen logik där fantastiska och magiska ting kan äga rum.

Projektet oscillerar mellan att enhet och splittring. Det finns punkter där bilderna möts innehållsmässigt och/eller visuellt, men det har varit viktigt för oss att inte släta över den konfliktfyllda situationen, att inte finna en konsensus, utan behålla den inneboende spänning Double Bind-begreppet innebär.

Unnatural Horizons

Projektet Unnatural Horizons handlar om virtuell verklighet på internet. Vad innebär det att en verklighet är virtuell? En verklighet som nästan är verklig? Som låtsas vara verklig? Eller är det helt enkelt en annan sorts verklighet?

Imaginära platser och fiktiva miljöer har sedan länge skapats i böcker, måleri och på film, men den stora skillnaden internet medför är närvaron av andra människor i det virtuella rummet. I allra högsta grad verkliga människor. Till den virtuella världen kan man inte komma med sin kropp, där existerar man istället som text eller representeras av en avatar. Är min avatar mer mig själv än den kropp jag har fötts till och inte fått välja själv? Vad säger mitt val av avatar om min personlighet, mina ideal och drömmar? Kanske är jag inte alls vad jag utger mig för att vara?

När jag loggar in i en virtuell värld lämnar jag min kropp bakom mig. Jag är kvar i rummet, men inte riktigt där längre. Vart befinner jag mig? Någonstans mittemellan? I den nya världen kan jag göra fantastiska saker, springa fort, hoppa högt, flyga, döda någon eller bli dödad utan att det får större konsekvenser än att jag med mild irritation måste börja om på nytt. Däremot kan något så enkelt som att hålla någon i handen visa sig vara fullständigt omöjligt. Jag känner ingen värme, inga lukter, men jag kan möta nya människor från hela världen som jag aldrig annars hade kommit i kontakt med. Man vinner något, annat går förlorat, det är varken svart eller vitt.

Bilderna i Unnatural Horizons kretsar kring dessa frågeställningar om hur begrepp som landskap, identitet och verklighet förändras när de blir virtuella.

Anna Norvell

Unholy Trinity

Projektet Unholy Trinity utgår tematiskt från en spänningstriangel bestående av vetenskap, religion och pornografi. Det är tre områden som på de flesta sätt är oförenliga och bara att nämna dem i samma mening är problematiskt. Ändå är de alla tre i högsta grad närvarande i samhället och människor lägger sin tid och energi på dem, håller dem levande, utvecklar dem. Både kollektivt och som enskilda personer förhåller vi oss till sådana begreppsmässiga krockar i samhälle och kultur. Hur definierar de tre områdena sig i förhållande till varann? Har de verkligen så lite med varann att göra som man kan tro vid första anblicken eller finns det kompromisser, glidande övergånger, gråzoner? Vilka språkliga strukturer, värderingar och drivkrafter ligger bakom hur de kommuniceras? Och sist men inte minst, hur är de kopplade till makt?

Området som anges av de tre markörerna är stort och kan dras åt en mängd olika håll. För att ge några konkreta exempel på de inriktningar som tar sig uttryck i Unholy Trinity kan nämnas: teorier om hysteri hos kvinnor i slutet av 1800-talet, porrfilmens historia, Freuds sexualteori, kritik mot biologism, vetenskapens påstådda objektivitet, teorier om universum, det förbjudnas oändliga lockelse, sexuella rädslor bottnande i rasism, samtida uttryck för andlighet, krackelerande könsstereotyper, erotiska skrifter, profeten Muhammeds historia, missvisande bibelöversättningar, mansroll i kris, tankar på döden, orgasm och religös extas.

Jag arbetar projektbaserat med måleri, vilket innebär att jag gör en grupp bilder kring ett gemensamt tema. Temat formuleras utifrån frågor eller ämnen som jag tycker är svåra att förstå eller veta hur jag ska förhålla mig till, men som engagerar mig tillräckligt mycket för att jag inte ska klara av att släppa dem. En viktig del av min arbetsprocess är att läsa böcker inom områden som filosofi, konstteori, socialantropologi, psykologi, feministisk teori och religionsvetenskap. Ofta uppstår bilderna som en bearbetning av mina egna förutfattade meningar och en önskan om att förstå bättre, ibland är de uttryck för en längtan efter förändring, eller ett sökande efter något som jag inte kan definiera med ord. Min förhoppning är att målningarna ska skapa diskussion och debatt i möte med andra människor och fungera som bryggor för kommunikation även över språkbarriärer.

Bilderna refererar för det mesta till någon form av realistiskt universum, men följer ändå en egen logik där fantastiska och magiska ting kan äga rum. Illusionen av form och känslan av det målade objektets närvaro är viktiga för mig, som att målningens värld vore en annan dimension med bara ett tunt membran mellan den och vår.

De centrala frågor mina arbeten kretsar kring rör (bild)språkets symboliska konstruktioner, stereotyper, fördomar och värderingar, men också hur dessa kan dekonstrueras och ändras. För att kort försöka beskriva något mycket komplicerat: hur styr vår beskrivning av världen hur vi ser på den och hur kan vi genom att ändra dessa beskrivningar förändra världen?

Anna Norvell

PinkZone

The project PinkZone (14 paintings, oil on aluminium) was shown in galleri Mors Mössa, Gothenburg, 2008. PinkZone is a project about the color pink. All colors have different values and associations in the symbolic order of language. What does pink mean? The first things that comes to my mind when I think about pink is little girls, kitsch and pornography. Pink is not a very serious color, nor a color that you would associate with power. Pink is cute, decorative and has low status. What is really disturbing is that it is also considered, by many, to be the feminine color number one. When I was five I, like many other girls, thought that pink was the most beautiful color in the world. I saw it as a signifier of my identity as a girl, which for me was something positive. But when I got older my feelings about pink changed drastically. Pink was now something that I learned to repudiate. The images in PinkZone has evolved around this tension in my attitude towards the feminine. The motives I have chosen borders on the comical or absurd, where the pink color comes in as something that changes the meaning of the picture dramatically. It can be beautiful, but also frustrating or even threatening.